Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

bambalam
1844 10ff 500
Reposted frommiststueck miststueck viakarmacoma karmacoma
bambalam
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaxannabelle xannabelle
bambalam
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
bambalam
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
bambalam
Będą dni dobre i złe. Dziś jest po prostu zły dzień, zakręt, który trzeba pokonać i przetrwać.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bambalam
8322 b68b 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
bambalam
8299 08d3
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci

August 23 2019

bambalam
0574 a64f 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
bambalam
0852 e998 500
Reposted frompunisher punisher viarudosci rudosci
bambalam
3213 42a7
Reposted fromyourjinx yourjinx vialifeless lifeless
bambalam
Home.
Reposted fromincomperta incomperta vialifeless lifeless
bambalam
9814 5363 500
Reposted fromyikes yikes vialifeless lifeless
bambalam
Reposted fromFlau Flau vialifeless lifeless
bambalam
Reposted frombluuu bluuu
bambalam
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiał wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie"
Reposted fromnivea nivea vialifeless lifeless
bambalam
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik vialifeless lifeless
bambalam
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viascorpix scorpix
bambalam
6877 63b2 500
Reposted fromdobry dobry viamyfuckingreality myfuckingreality
bambalam
6909 0745 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viamefir mefir
bambalam
Reposted fromDennkost Dennkost viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl